วิธีการถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าใช้กับรหัสผ่านที่ผู้ใช้ได้สมัครไว้

  • ลงชื่อเข้าใช้กับรหัสผ่านที่ผู้ใช้ได้สมัครไว้ แลว้กดล็อคอิน
  • หลงัจากลงชื่อเขา้ใชเ้รียบรอ้ยแลว้ จะเขา้มาหนา้หลกั ให้ผใู้ช้คลิกที่เมนูถอน
  • ให้กรอกจำนวนเงินที่ตอ้งการถอนลงในช่อง กรอกจา นวนเงิน ขั้นต่ำ ของการถอนคือ 100 บาท

ขั้นตอนที่ 2 กรอกจำนวนเงิน

  • หลังจากกรอกจำนวนเงินเรียบรอ้ยแล้วให้กดคำ ว่า ทำรายการ
  • จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเพื่อใหผู้ใช้ยืนยืนการถอนอีกครั้ง หากต้องการถอนถูกต้องให้กด OK
  • ยอดเงินจะถูกถอนออกทันทีที่กดตกลง เงินจะเข้าบัญชีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ต้น

หน้าแรก